???ng day nóng t? giác t?i ph?m trong l?nh v?c qu?n ly, b?o v? r?ng: 02633.822441

Danh M?c Th? T?c CCHC

Danh M?c Th? T?c CCHC

  •   18/03/2018 14:45
  •   484
  •   0

DANH M?C TH? T?C HàNH CHíNH
TH?C HI?N TI?P NH?N Và TR? K?T QU? QUA D?CH V? B?U CHíNH C?NG íCH
(Theo Quy?t ??nh s? 1484/Q?-UBND ngày 09/7/2019 c?a UBND t?nh Lam ??ng v? vi?c c?ng b? danh m?c th? t?c hành chính l?nh v?c n?ng nghi?p và phát tri?n n?ng th?n thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a c?p t?nh, c?p huy?n, c?p x? trên ??a bàn t?nh Lam ??ng).

?i?m Cháy T? V? Tinh
C?nh Báo Cháy R?ng Lam ??ng
C?nh Báo Cháy R?ng Lam ??ng
C?nh Báo Cháy R?ng Lam ??ng
D? án Giám Sát TMR
D? án Giám Sát TNR
B?n ?? kh?ng s? d?ng Site, B?m vào ?ay ?? duy trì tr?ng thái ??ng nh?p. Th?i gian ch?: 60 giay