Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Số Hotline): 0899 546 547

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 và 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thứ ba - 21/08/2018 11:05
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 và 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(LĐ online) - Ngày 21/8, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn tỉnh.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, công tác thanh niên tỉnh Lâm Đồng đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện; nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể về công tác thanh niên có bước chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chú trọng góp phần định hướng chính trị, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Vai trò, vị trí của thanh niên và tổ chức Đoàn - Hội được nâng lên. Việc triển khai chương trình phát triển thanh niên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển thanh niên và công tác thanh niên. Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ đoàn, cán bộ trẻ được các cấp ủy quan tâm. Chính quyền các ban, ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện cho đoàn thanh niên hoạt động, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các cán bộ làm công tác Đoàn - Hội - Đội được quan tâm. Hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ngày càng được đổi mới và đi vào chiều sâu. Hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Công tác phối hợp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, vị thế của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên được nâng lên. Đội ngũ cán bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn Lâm Đồng, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã có sự phát triển vượt bậc. Kinh tế của tỉnh Lâm Đồng phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2011 – 2017 đạt 6,1%; cơ cấu và giống cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, từng bước tiếp cận sản xuất hàng hóa. Đến năm 2017, cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm thủy đạt gần 47%, công nghiệp – xây dựng đạt 17,6%, dịch vụ 35,6%. Giá trị sản xuất diện tích canh tác đạt 158 triệu đồng/ha/năm, tăng 3,5 lần so với năm 2008, thu nhập bình quân đạt 90 triệu ha/năm. Diện tích cây trồng chủ động nước tưới đạt 60,5%; sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ giới hóa với 95% khâu làm đất, 30% khâu chăm sóc, bón phân, thu hoạch; tỷ lệ sản phẩm nông lâm sản qua chế biến đến năm 2017 đạt trên 75%, chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt hơn 20%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 53,6%, lao động ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 66%, trong đó lao động qua đào tạo chiếm 60%. Các chương trình nước sạch, điện thắp sáng, y tế, văn hóa, giáo dục … được đảm bảo. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của nông dân đạt 34,1 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn gần 4%, giảm 7,62% so với năm 2008. Chương trình nông thôn mới có sức lan tỏa, việc hoàn thành các tiêu chí nhất là tiêu chí hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất trên địa bàn tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Cần quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, quán triệt mục tiêu đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục khẳng định thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho lực lượng thanh niên hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, nhất là cấp cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp thanh niên; hoạt động phải bám sát cơ sở và thực tế địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thanh niên khởi nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên hoạt động có hiệu quả; chú trọng xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh, thật sự là trường học XHCN trong thanh niên…
 
Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa X về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, giữa nông dân với nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, tạo chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…
 

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng - Duy Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây