Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Số Hotline): 0899 546 547

Cơ cấu tổ chức mới của 2 Cục thuộc Bộ NNPTNT

Thứ ba - 25/04/2023 06:31

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp.

Cơ cấu tổ chức 2 Cục mới của Bộ NN&PTNT từ 5/5 - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong sáu đơn vị sự nghiệp công lập của Cục Kiểm lâm.

Cụ thể, theo Quyết định 1586/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm, Cục Kiểm lâm là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Lâm nghiệp thành Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp.

Cục Kiểm lâm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm

Cục Kiểm lâm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Cục trưởng có trách nhiệm trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức tham mưu thuộc Cục; các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

10 tổ chức tham mưu 

1- Văn phòng Cục;

2- Phòng Kế hoạch, Tài chính;

3- Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế;

4-  Phòng Pháp chế, Thanh tra;

5- Phòng Thông tin và Chuyển đổi số;

6-  Phòng Quản lý bảo vệ rừng;

7- Phòng Phòng cháy và chữa cháy rừng;

8-  Phòng Tổ chức xây dựng lực lượng;

9- Phòng Điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp;

10- Đội Kiểm lâm đặc nhiệm.

4 Chi cục trực thuộc

1- Chi cục Kiểm lâm vùng I, trụ sở đặt tại tỉnh Quảng Ninh;

2- Chi cục Kiểm lâm vùng II, trụ sở đặt tại tỉnh Thanh Hóa;

3- Chi cục Kiểm lâm vùng III, trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh;

4- Chi cục Kiểm lâm vùng IV, trụ sở đặt tại tỉnh Đắk Lắk.

6 đơn vị sự nghiệp công lập:

1- Vườn quốc gia Tam Đảo;

2- Vườn quốc gia Ba Vì;

3- Vườn quốc gia Cúc Phương;

4- Vườn quốc gia Bạch Mã;

5- Vườn quốc gia Cát Tiên;

6- Vườn quốc gia YokDon.

 Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam đặt tại Cục Kiểm lâm; Giám đốc, Phó Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Kiểm lâm có trách nhiệm xây dựng, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023.

 Về điều khoản chuyển tiếp, Cục Kiểm lâm có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng cục Lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định này, quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Cục Kiểm lâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan của Tổng cục Lâm nghiệp theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, đề án đã được giao quản lý cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, các Vườn quốc gia và các Chi cục Kiểm lâm vùng thuộc Cục Kiểm lâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của của cấp có thẩm quyền.

Toàn văn Quyết định 1586/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Cơ cấu tổ chức 2 Cục mới của Bộ NN&PTNT từ 5/5 - Ảnh 3.

Cục Lâm nghiệp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng,...

Cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp

Theo Quyết định 1589/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp, Cục Lâm nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Lâm nghiệp thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm.

Cục Lâm nghiệp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng, sử dụng rừng, dịch vụ môi trường rừng; tổ chức sản xuất lâm nghiệp gắn với chế biến và thương mại lâm sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Lâm nghiệp có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Cục trưởng có trách nhiệm trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức tham mưu thuộc Cục; các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

10 tổ chức tham mưu:

1- Văn phòng Cục;

2- Phòng Kế hoạch, Tài chính;

3- Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế;

4- Phòng Pháp chế, Thanh tra;

5- Phòng Thông tin và Chuyển đổi số;

6- Phòng Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ;

7- Phòng Phát triển rừng;

8- Phòng Sử dụng rừng;

9- Phòng Tổ chức sản xuất Lâm nghiệp;

10- Phòng Chế biến và Thương mại lâm sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023.

Về điều khoản chuyển tiếp, Cục Lâm nghiệp kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nghĩa vụ liên quan của Tổng cục Lâm nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định này, quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Cục Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan của Tổng cục Lâm nghiệp theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, đề án đã được giao quản lý cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Toàn văn Quyết định 1589/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp
Nguồn: Báo Chinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây